Chat with us, powered by LiveChat

Salgs- og leveringsbetingelser - B2C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - B2C - Version marts 2017
Salgs– og leveringsbetingelser, B2C, Forbruger. Gældende ved al samhandel mellem forbruger/privatperson (kunden) og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.

 

1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder både ved almindeligt køb af varer direkte hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S og ved køb af varer på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ onlineshop.


2.


Priser samt betalingsbetingelser
a: Pris og mængderabat på varer fremgår af aktuel prisliste på onlineshoppen og vil fremgå af den i forbindelse med købet anvendte indkøbsvogn.
b: Ved samlede bestillinger, men hvor der skal leveres over flere gange, gælder at priser, mængderabat og fragt beregnes på grundlag af hver enkelt levering og ikke for den samlede bestilling. Igangværende ordrer, der ikke er leveret, eller leverede ordrer, kan kun ændres med skriftligt accept fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Såfremt der ændres på bestilt antal ved igangværende ordrer eller leverede ordrer, vil mængderabatter ændres, og derfor vil stykpris altid følge gældende prisliste på onlineshoppen og faktureres derefter.
c: Gældende mindste fakturaværdi på onlineshoppen vil fremgå inden ordre skal godkendes.
d: Slutpris er inkl. moms og forsendelsesomkostninger. Momssatser følger det enkelte lands momssatser og EU lovgivningen.
e: Der kan alene betales med betalings-/kreditkort samt MobilePay. I umiddelbar forlængelse af ordreafgivelse fremsendes til den oplyste e-mailadresse kvittering for ordre, indeholdende alle relevante oplysninger om ordren.
f: Betaling vil blive tilbageført, hvis varen mod forventning ikke når frem eller såfremt den under pkt. 6 beskrevne fortrydelsesret udnyttes.
g: Såfremt der, trods pkt. 2.e, ikke sker betaling rettidigt 30 dage fra faktureringstidspunktet, beregnes der rente efter den danske rentelovs regler, svarende til Danmarks Nationalbanks udlånsrente med tillæg af 8%.
h: For udsendelse af rykkere i tilfælde af for sen betaling beregnes et gebyr på DKK 100,00 pr. rykker.
i:

Ved akut behov for levering af fjedre udenfor normal arbejdstid, vil vi selvfølgelig gerne hjælpe. Vi kan ikke hjælpe med vejledning og beregninger osv. udenfor normal arbejdstid, men vi kan ved akut behov såsom maskine havari, nedbrud, reparation af kritisk maskineri mm. sørge for at varer kan blive pakket, og klargjort til afhentning eller forsendelse foranlediget af kunden.

Det er selvfølgelig klart at telefon ekspedition og pakning af varer udenfor normal åbningstid, vil være forbundet med nogle gebyrer. Disse gebyrer vil eliminere ikke-akutte henvendelser.

Følgende gebyrer (ex. Moms) er gældende:
Opkald udenfor normal arbejdstid (mandag til torsdag fra 07.00 til 16.30 og Fredag 08.00 til 15.30), samt i weekender og på helligdage, vil der blive faktureret 500 kr. Beløbet dækker kun for opkaldet.

Såfremt det under samtalen konkluderes at der skal pakkes varer, skal en medarbejder tilkaldes og virksomheden åbnes. Denne ekspedition vil (i tillæg til opkaldsgebyret) blive faktureret 1000 kr. på hverdage, samt 1500 kr. i weekender og helligdage. (Ekspeditionstillæg går ubeskåret til medarbejder)

Ved brug for akut hjælp, kan du træffe en medarbejder på 87 38 87 97 eller Jørgen Sodemann på 20 11 63 03.3.


Ansvarsbegrænsninger
a: Der tages forbehold for mellemsalg, midlertidigt udgåede varenumre, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside, manglende behandling af ordrer som følge heraf, med videre. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.
b: De for varerne i kataloget og på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside angivne tekniske værdier vedrørende for eksempel dimensioner, vandringer, slaglængder og kræfter er alene vejledende gennemsnitsværdier. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle afvigelser fra gennemsnitsværdierne. Angivelse af tekst og tekniske informationer på hjemmesiden ændres løbende og kan derfor være forskellig fra tidligere oplyst i for eksempel katalog.
c: Ved faktiske mangler og produktskader er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at manglen eller skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ side. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avance eller andet indirekte tab lidt som følge af ovennævnte mangler og produktskader.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ erstatningsansvar kan herudover beløbsmæssigt maksimalt udgøre fakturabeløbet for den pågældende leverance.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning af leverede varer, forkert anvendelse af varer, samt eventuel brintskørhed som følge af elektrolytisk overfladebehandling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er i øvrigt ansvarsfri i tilfælde af force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hjælper gerne med vejledning og beregning. Såfremt der stilles specielle krav til en vare eller anvendelsen af denne, skal dette specifikt oplyses skriftligt senest ved ordreafgivelse. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan aldrig gøres ansvarlig for vejledning og beregninger, idet SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke kan anses for at være bekendt med konstruktioner, montage, vægtangivelser, med mere. Kunden har det fulde ansvar ved at bestille og anvende de købte varer. Det påhviler altid kunden at lave en tilstrækkelig kvalitetskontrol af alle leverede varer straks ved modtagelse og inden varer lægges på lager, monteres, videresendes eller på anden måde anvendes.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette.


4.


Levering, herunder over- eller underlevering
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S forbeholder sig i handler med specialfjedre ret til at over- eller underlevere med op til 10% af den bestilte mængde.
b: Over- samt underlevering modsvares af tilsvarende regulering af fakturabeløbet.
c: Levering finder sted hurtigst muligt og senest 30 dage fra bestilling. Er det ikke muligt at levere inden for en periode på 30 dage, vil SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S straks rette henvendelse til kunden herom med angivelse af et muligt leveringstidspunkt.
d: Såfremt den eller de bestilte varer ikke når frem inden for den i pkt. 4.c anførte frist, kan købet hæves. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S skal inden rimelig tid underrettes, såfremt hæveadgangen ønskes benyttet, og den eller de modtagne varer skal i dette tilfælde straks returneres til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Det indbetalte beløb, jf. pkt. 2, returneres af SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, når de returnerede varer er modtaget.
e: Såfremt nogle af de bestilte varer ikke når frem indenfor den i pkt. 4.c anførte frist, skal SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S straks underrettes herom, således at der kan ske omlevering eller således at de manglende varer kan fremsendes snarest muligt.
f: Alt leveres EXW - EX Works med mindre andet skriftligt er aftalt.


5.


Reklamation
a: Reklamation over mangler skal ske direkte over for SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, eventuel producent eller en anden erhvervsdrivende, der i forbindelse med købet har påtaget sig at afhjælpe eventuelle mangler, snarest muligt og inden rimelig tid efter, at en mangel er opdaget. Se pkt. 7 for yderligere detaljer. Reklamationsretten omfatter fejl og mangler ved varen, som var til stede på leveringstidspunktet. Der gælder en sædvanlig 2-årig reklamationsfrist, hvorefter reklamation skal foretages senest 2 år efter levering.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler, og kunden kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hæfter således ikke under nogen omstændigheder for varer, der har taget skade i forbindelse med montage, anvendelse, belastning, generel brug samt miljø, idet disse forhold påvirker holdbarheden og levetiden for varerne. Da disse former for påvirkning er uden for SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ kontrol, kan der ikke garanteres for varernes kvalitet og egenskaber ud over, hvad der følger af ovennævnte reklamationsret.
c: Såfremt kunden ønsker at klage over købet på denne hjemmeside, henvises kunden til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark samt til Onlineplatformen http://ec.europa.eu/consumers/odr/, hvorfra der er informationer om kundens muligheder for en udenretslig tvistbilæggelse af kundens klage. Kunden kan kun anvende Onlineplatformen, hvis kunden bor i EU. I forbindelse med kundens klage kan kunden indsætte SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ e-mailadresse [email protected]


6.


Fortrydelsesret og returnering af varer
a: Der er 14 dages fortrydelsesret på alle varer bestilt online hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Fristen regnes fra tidspunktet for modtagelse af varen/den første af flere leveringer.
Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal denne inden udløbet af fortrydelsesfristen afgive skriftlig meddelelse herom til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Kunden kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som er tilgængelig på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ hjemmeside.
For at sikre korrekt håndtering af returvarer modtager SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke varer retur uden forudgående aftale herom. I forbindelse med en sådan aftale modtager kunden et returnummer fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Dette returnummer skal påføres pakken eller den medfølgende dokumentation ved returnering.
b: Det bemærkes, at fjedre/varer ved anvendelse/påvirkning kan ødelægges og dermed ikke være egnede til gensalg, hvis varen på nogen måde er benyttet. Af samme årsag leveres varerne i en gennemsigtig forseglet plastpose. Ønskes den under pkt. 6.a beskrevne fortrydelsesret anvendt, må den gennemsigtige plastpose af hensyn til varens gensalgsværdi ikke åbnes, idet SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S i modsat fald er berettiget til at afvise de returnerede varer. Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare, skal kunden afsende eller aflevere varen til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S senest 14 dage efter den dato, hvor kunden meddelte sin beslutning om at træde tilbage fra aftalen.
Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare skal SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tilbagebetale alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra kunden senest 14 dage fra den dato, hvor kunden meddelte sin beslutning om at træde tilbage fra aftalen. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har ikke pligt til at tilbagebetale de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at kunden har valgt en anden og dyrere leveringsform end den standardlevering, som SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har tilbudt forud for købet.
Kunden afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Returforsendelsen skal foregå i god og egnet emballage. Kunden har ansvaret og hæfter, hvis varen forsvinder eller bliver beskadiget i forbindelse med returforsendelsen. Returfragt krediteres ikke.
Specialfremstillede varer bestilt af kunden tages aldrig, uanset årsag, retur.
Varerne returneres til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, 8382 Hinnerup, Danmark. Der henvises endvidere til pkt. 7.7.


Oplysninger
a: Spørgsmål, reklamationer eller lignende kan fremsendes til eller fremsættes overfor:

SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
8382 Hinnerup, Danmark.

Telefon: +45 86 72 00 99
Telefax: +45 86 29 97 86
E-mail: [email protected]
www.fjedre.dk


8.


Lovvalg
a: Nærværende salgs – og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, dog således at kunden ikke fratages den beskyttelse, som kunden har i medfør af dennes bopælslands beskyttelsespræceptive regler.

 

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette websted fungerer desværre ikke godt med Internet Explorer. Vi anbefaler at bruge en af nedenstående gratis browsere. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf: 8672 0099 eller på email: [email protected]

Ophavsret © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.