Certifikater

Sodemann Industrifjedre A/S leverer varer til alle former for virksomheder og brancher. Som en naturlig del i en ansvarsbevidst og korrekt drevet virksomhed er der ofte kunder, der efterspørger information omkring ovenstående spørgsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har hermed gjort rede for vores stillingtagen til spørgsmålene. Dokument på specifikke områder kan printes ud som dokumentation.

Sodemann Industrifjedre A/S indgår ikke deciderede kontrakter med kunder omhandlende juridiske forhold, der regulerer vores service eller kvalitetsstyring mm. Der er mange punkter i disse typer aftaler, der helt klart er acceptable og almindelig sund fornuft, men der er også punkter, der enten kan være urimelige, umulige eller på forhånd svære at efterleve. Såfremt en aftale ikke er 100% skarp overfor begge parter, er der ingen belæg for at indgå en aftale. Vores samhandel med kunder er i princippet meget enkel. Kunden bestiller og køber kun præcis det antal specialfjedre eller standardfjedre, der er behov for, og vi har maksimal fokus på alle de parametre, vi kan påvirke. Såfremt det er specialfjedre, fremstilles disse efter kundens oplysninger, og såfremt det er standardfjedre, er disse fremstillet og leveret ud fra de parametre, der er for den enkelte type. Hvis kunden har definerede krav til en fjeder og derfor ikke er sikker på, at standardfjedren kan opfylde disse, skal alle vigtige informationer videregives til os ved bestilling, så vi kan sikre, at den leverede vare opfylder kundens krav og ønsker.

NDA (Non-Disclosure Agreement)

Det er forståeligt at en kunde gerne vil have en leverandørs underskrift på et NDA dokument hvis kundens produkt / produktudvikling er omgærdet af fortrolighed. Men vi skriver af principielle årsager ikke under på div. fortrolighedsaftaler, hemmelighedsaftaler, osv., idet den komponent vi er i forbindelse med normalt, kun er en del af et samlet produkt. Vi hverken ønsker, eller skal vide alle detaljer omkring produktet, kun præcis info omkring den del der vedrører fjederen der skal til for at løse opgaven. Skal et NDA dokument udfærdiges og underskrives, skal det jo være gensidigt juridisk korrekt for at det giver mening. Dokumenter af denne art skal vi bruge tid og ressourcer på at gennemgå og forstå i sin helhed inden vi kan underskrive. Vi har altid kunnet klare os uden disse juridiske dokumenter. Vi er ofte i kontakt med div. konstruktioner og opfindelser, hvor info skal forblive internt - vi har ingen problemer med at holde et højt etisk og seriøst niveau igennem processen – det kræver ikke NDA eller andre dokumenter.


NCA (No change agreement)

Det er desværre ikke muligt at udfylde og underskrive et NCA dokument (no change agreement) korrekt / fyldestgørende, idet formålet med et NCA dokument og vores virksomheds produkt pallette ikke passer sammen. No change agreement er ikke muligt at underskrive, idet det vil begrænse et standardprodukt. Vi kan ikke lægge begrænsninger på et standardprodukt, det vil gøre det umuligt for os at håndtere varesortiment korrekt i fremtiden, såfremt der kom restriktioner på vores standard setup. Vi kan derimod oprette varen som en specialvare, og derved sikre at der ikke laves ændringer, idet ændringer på specialvare, kun vil forekomme på kundens foranledning. Vi producerer intet selv, vi er er forhandler. Vi køber hjem i store puljer, og sælger i mængder og leveringer efter kunders eksakte ønske. Vi sælger standardfjedre der ikke kræver ISO certificering eller andre skærpede krav.

Såfremt der er specielle krav til en vare så som materiale, tolerancer osv. skal vi oprette en specialfjeder.

Skriv gerne til os, så vi kan finde en tilfredsstillende løsning med en specialfjeder.


FKM Overensstemmelseserklæring

Download pdfSODEMANN Industrifjedre A/S Gamma 5 8283 Hinnerup erklærer herved, at rustfri fjederprodukter, der kan anvendes i fødevareindustrien, er fremstillet i.h.t. FKM forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til direkte kontakt med fødevarer, og ud fra forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis.

Det er en forudsætning, at brugeren af fjedre købt hos SODEMANN Industrifjedre A/S, selv holder kontrol med hvilken fjedre der kan / bør anvendes i fødevareindustrien, og hvordan fjedrene anvendes korrekt.

Sodemann Industrifjedre A/S kan til fjedre levere relevante materialecertifikater for materialernes egnethed til fødevarekontakt. Ønskes disse certifikater, skal de bestilles sammen med ordren på fjedrene.


FKM Overensstemmelseserklæring

Download pdfNedenstående punkter gælder kun, hvis en kunde specifikt samtidig med ordreafgivelse, meddeler Sodemann Industrifjedre A/S at fjedrene i en kommende ordre, kommer i direkte kontakt med en fødevare.

Hvis en kunde skriftligt meddeler Sodemann Industrifjedre A/S ved ordreafgivelse, at en af vores kommende leveringer af fjedre kommer i direkte kontakt med en fødevare, skal leverancen være specialproduceret, således at Sodemann Industrifjedre A/S kan garantere komplet sporbarhed fra bestilling til levering af fjedrene. Sodemann Industrifjedre A/S fjedre er alle oprettet med et unikt lagernummer og alle nødvendige tekniske oplysninger. Dette betyder for kunden, at kunden får den rigtige fjeder i samme gode kvalitet hver gang. Alle Sodemann Industrifjedre A/S fjedre fremstilles i bedste certificerede tråd, og fjedrene produceres efter forskrifter, der sikrer høj kvalitet.

I vareteksten vil der stå ”FKM godkendt”.
Tråd certifikat samt ”Overensstemmelseserklæring” vil kunne fremsendes på forlangende.

Såfremt der leveres en forkert vare til en kunde der rettidigt har meddelt os at ordren er en FKM ordre, skal Jørgen Sodemann (js@fjedre.dk) straks informeres, idet Jørgen Sodemann er forpligtet til at kontakte levnedsmiddelstyrelsen om hændelsen.


Kvalitets- og produktionssikring

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S er en virksomhed, der har handel med fjedre som speciale. Vi tilbyder hurtig levering fra dag til dag fra Danmarks største lager af fjedre. Vi tilbyder desuden at løse opgaver med specielfjedre. Sodemann Industrifjedre A/S leverer kun fjedre fra produktioner, der alle holder en meget høj standard. De fabrikker vi arbejder sammen med, har alle produktion og målefaciliteter, der lever op til nutidens høje krav til kvalitet. Der anvendes kun certificeret tråd i bedste kvalitet. Overholdelse af disse krav er tilstrækkelig sikkerhed for den tekniske kvalitet.

I vores katalog kan informationer omkring DIN-normer og Werkstoff nr. EN Normer mm. findes ved de forskellige varegrupper. Der er normalt ikke behov for særlig specifikation af de enkelte standardfjederleverancer. Hvis der ved bestilling af specialfjedre ønskes målerapporter eller kopi af trådcertifikat fra trådleverandør, kan det leveres sammen med ordren. Ved bestilling skal der defineres, hvilke informationer der ønskes.

Hver vare Sodemann Industrifjedre A/S leverer, har sit eget varenummer, og alle data er registreret elektronisk i vores ordrestyringssystem. Alle tegninger, billeder og data er sikret med komplet backup både internt og eksternt.

Øvrige krav til kvalitet hos os, såsom hurtig levering, leveringssikkerhed, just in time leveringer, priser og service etc. bliver imødekommet med tidssvarende indsigt og teknologi på områderne inden for ordre- og lagerstyring, økonomi og administration mv. Hertil kommer, at vi med dygtige medarbejdere i en særlig nichevirksomhed opretholder et personligt ansvar i alle led.

Sodemann Industrifjedre A/S vil til stadighed være den foretrukne og bedste leverandør af standardfjedre. Derfor gennemfører Sodemann Industrifjedre A/S løbende forbedringer og optimeringer, der hele tiden sørger for, at vi overholder høje interne krav. Sodemann Industrifjedre A/S imødeser gerne al konstruktiv kritik, således at vi i dialog med kunderne altid er i stand til at opfylde flest mulige eksterne krav fra vores kunder.


Miljøpolitik

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S er en handelsvirksomhed med kontor og lager - ingen produktion. En sund drift er grundlæggende baseret på, at der anvendes sund fornuft på alle områder, dette er selvfølgelig også gældende ved miljøspørgsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på at beskytte vores fælles miljø bedst muligt. Vi har intet med farlige kemikalier og andre farlige produkter at gøre. Vi sorterer affald som plast, metal, glas, pap osv. Al affald bortskaffes i sorteret form på nærgenbrugsstationer. Vi følger alle regler på genbrugsstationerne, så vi derved sikrer os, at miljøkrav overholdes. Hvis kunder er i tvivl om, hvordan udtjente varer købt hos os skal bortskaffes, er kunden altid velkommen til at sende varer til os, og vi vil bortskaffe skrot på korrekt vis.


REACH Direktiv EU's kemikalielov

Download pdfREACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen, der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forslaget har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt. Der er i vores produkter ikke anvendt kemikalier, der optræder på REACH Direktivets kandidatliste over skadelige stoffer med en koncentration over 0,1 vægtprocent. Vores produkter indeholder ingen kemikalier eller farlige stoffer, og der anvendes kun almindelige olier og smøremidler mm. til produktion af fjedre.

SVHC

Der er ikke anvendt kemikalier fra SVHC-listen i vores produkter 

SVHC er en liste med en række stoffer, som er særllgt farlige. De er klassificeret særskilt under REACH (Substances of Very High Concern =  SVHC). Listen (opdateret 16/7-19) kan ses her.    


RoHS Direktiv

Download pdfRoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC, Direktivet er ikke en lov men en forordning, som lægger restriktioner på seks farlige stoffer/ materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr. Direktivet er tæt forbundet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, som målsætter indsamling og/eller genbrug/bortskaffelse af elektroniske og elektriske komponenter/materialer. Dette tiltag er taget for at løse de stigende problemer i forbindelse med forurening af vore omgivelser.

RoHS bliver ofte refereret til som det bly-fri direktiv, men omfatter i alt restriktiv brug af seks stoffer: Bly – kviksølv – cadmium -crom VI - PBB - polybrominat biphenyl, bromeret flammehæmmer - PBDE – polybrominat diphenyl æter, bromeret flammehæmmer.

RoHS 2

Fem år efter tilblivelsen af RoHS blev der af EU-parlamentet - d. 8. juni 2011 - vedtaget et nyt direktiv, der er kendt som RoHS2. RoHS2-direktivet er EU’s direktiv nr. 2011/65/EU. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på dansk, begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS2-direktivet forbyder brugen af følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som sælges i EU, fra 1. juli 2006: Bly – cadmium – kviksølv - hexavalent chrom (chrom 6+) - polybromerede biphenyler (PBB) – Polybromerede - diphenylethere (PBDE).

Formålet med direktivet er at begrænse påvirkningen af mennesker og miljø, der sker dels ved brugen og dels ved bortskaffelsen af elektriske og elektroniske produkter.

RoHS 3

Der er tilføjet 4 nye stoffer til den oprindelige RoHS 2 liste. Den nye RoHS 3 liste, der er gældende fra 22/7-2019, indeholder følgende stoffer:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP).

Konklusion:

Efter vores bedste overbevisning indeholder Sodemann Industrifjedre A/S' produkter ikke ovennævnte stoffer/ materialer og lever derfor op til RoHS, RoHS 2 og RoHS direktiverne.


Sikring af arbejdsbetingelser

Download pdfEfter vores undersøgelser og viden får Sodemann Industrifjedre A/S ikke varer fra produktioner, der ikke overholder sikre og gode arbejdsbetingelser for både administrativt og producerende personale. Sodemann Industrifjedre A/S accepterer ikke leverandører der anvender børnearbejde, udnytter arbejdskraft, benytter tvangsarbejde, arbejder imod gældende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav mm. Al produktion foregår efter gældende regler og efter respekt for medarbejdere. Såfremt disse forhold ikke overholdes, vil Sodemann Industrifjedre A/S straks afbryde samarbejdet.


CE-certifikater

Download pdfDer findes ikke CE-certifikater på produkterne i SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' produktprogram. Vores varer er ikke CE-mærket, idet ingen produkter indgår i CE-grupper, der kræver mærkning. Det er ikke relevant at CE-mærke fjedre som en enkelt enhed.


 


Konfliktmineraler

Download pdfI 2010 underskrev præsident Obama loven Dodd-Frank Consumer Protection Act. Sektion 1502 i loven omhandler international handel med og brug af konfliktmineraler. Termen konfliktmineraler henviser til konfliktdiamanter eller bloddiamanter og refererer til råvarer, som stammer fra visse dele af verden, hvor der forekommer konflikter som følge af udvinding og handel med disse råvarer.
Der er gjort forskellige internationale indsatser med henblik på at reducere handlen med konfliktråvarer for at begrænse incitamentet til at udvinde og slås om dem. Dodd-Frank Reform and Consumer Protection-loven fra 2010 kræver, at producenter gennemgår deres forsyningskæder og indrapporterer brugen af konfliktmineraler.

De mest udvundne konfliktmineraler er cassiterit (til tin), wolframit (til tungsten), coltan (til tantalum) samt guld, som eksporteres fra forskellige lande gennem en række mellemmænd, inden de købes af multinationale elektronikvirksomheder. Disse mineraler er vigtige ved fremstillingen af forskellige elektroniske enheder.

For at sikre vores kunder, at ingen af vores produkter er i modstrid med Dodd-Frank Reform-loven eller indeholder konfliktmineraler generelt, erklærer vi hermed, at:

INGEN af SODEMANN Industrifjedre A/S' produkter indeholder de ovennævnte råvarer.


Code of Conduct

Download pdfCode of Conduct (COC) er en virksomheds retningslinjer for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt hvilke krav man stiller internt og eksternt til arbejdets sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Interne forhold:
Sodemann Industrifjedre A/S sigter mod at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø. Medarbejdere med fysisk og psykisk overskud er gladere medarbejdere, der yder en bedre indsats til glæde for både medarbejdere og virksomhed. Vi er en forholdsvis uformel organisation, og vi bekymrer os om hinanden og adresserer problemer. Groft sprogbrug, racistiske udbrud, diskriminering på alle måder, voldelig adfærd og lignende vil på ingen måde blive accepteret.

Sodemann Industrifjedre A/S er en virksomhed, der bliver drevet efter sunde og empatiske principper. Alle medarbejdere skal være ærlige, troværdige og dedikerede, således at vores interne samarbejde og eksterne samarbejde med kunder og leverandører altid er baseret på disse vigtige værdinormer.

Sodemann Industrifjedre A/S bestræber sig altid på at overholde sikre og gode arbejdsbetingelser for både kontor- og lagerpersonale. Sodemann Industrifjedre A/S accepterer ikke børnearbejde, udnyttelse af arbejdskraft, tvangsarbejde, arbejde imod gældende lovkrav og diskrimination. Sodemann Industrifjedre A/S respekterer miljøkrav mm. Al daglig drift foregår efter gældende regler og i respekt for medarbejderne.

Eksterne forhold:
Ifølge vores undersøgelser og viden får Sodemann Industrifjedre A/S ikke varer fra produktioner, der ikke overholder sikre og gode arbejdsbetingelser for både administrativt og producerende personale. Sodemann Industrifjedre A/S accepterer ikke leverandører, der anvender børnearbejde, udnytter arbejdskraft, benytter tvangsarbejde, arbejder imod gældende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav mm. Al produktion foregår efter gældende regler og i respekt for medarbejderne. Såfremt disse forhold ikke overholdes, vil Sodemann Industrifjedre A/S straks afbryde samarbejdet.


Langtidsleverandørerklæring

Download pdfKlik på pdf-logoet for at downloade en long term declaration gældende til d. 31.12.2020

Ophavsret © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.