Certifikater

Sodemann Industrifjedre A/S leverer varer til alle former for virksomheder og brancher. Som en naturlig del i en ansvarsbevidst og korrekt drevet virksomhed er der ofte kunder der efterspørger info omkring ovenstående spørgsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har hermed gjort rede for vores stillingtagen til spørgsmålene.Dokument på specifikke områder kan printes ud som dokumentation.

Sodemann Industrifjedre A/S indgår ikke deciderede kontrakter med kunder omhandlende juridiske forhold der regulerer vores service eller kvalitetsstyring mm. Der er mange punkter i disse typer aftaler der helt klart er acceptable og almindelig sund fornuft, men der er også punkter der enten kan være urimelige, umulige eller på forhånd svære at efterleve. Såfremt en aftale ikke er 100% skarp overfor begge parter, er der ingen belæg for at indgå en aftale. Vores samhandel med kunder er i princippet meget enkel. Kunden bestiller og køber kun præcis det antal special fjedre eller standard fjedre der er behov for, og vi har maksimal fokus på alle de parametre vi kan påvirke. Såfremt det er specialfjedre fremstilles disse efter kundens oplysninger, og såfremt det er standardfjedre er disse fremstillet og leveret ud fra de parametre der nu en gang er for den enkelte type. Hvis kunden har definerede krav til en fjeder, og derfor ikke er sikker på at standardfjedren kan opfylde disse, skal alle vigtige informationer videregives til os ved bestilling så vi derved kan sikre at leveret vare opfylder kundens krav og ønsker. 

Kvalitet & produktions sikring

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S er en virksomhed, der har handel med fjedre som speciale. Vi tilbyder hurtig levering fra dag til dag fra Danmarks største lager af fjedre. Vi tilbyder desuden at løse opgaver med speciel fjeder. Sodemann Industrifjedre A/S leverer kun fjedre fra produktioner der alle holder en meget høj standard. De fabrikker vi arbejder sammen med har alle produktion og målefaciliteter der lever op til nutidens høje krav til kvalitet. Der anvendes kun certificeret tråd i bedste kvalitet. Overholdelse af disse krav er tilstrækkelig sikkerhed for den tekniske kvalitet.

I vores katalog kan informationer omkring DIN normer og Werkstoff nr. EN Normer mm. findes ved de forskellige varegrupper.Der er normalt ikke behov for særlig specifikation af de enkelte standardfjedre leverancer. Hvis der ved bestilling af specialfjedre ønskes målerapporter, eller kopi af tråd certifikat fra tråd leverandør, kan det leveres sammen med ordren. Ved bestilling skal defineres hvilken informationer der ønskes.

Hver vare Sodemann Industrifjedre A/S leverer, har sit eget varenummer og alle data er registreret på edb. Alle tegninger, billeder og data er sikret med komplet backup både internt og eksternt.

Øvrige krav til kvalitet hos os, såsom hurtig levering, leveringssikkerhed, just in time leveringer, priser og service etc. bliver imødekommet med tidssvarende indsigt og teknologi på områderne ordre- og lagerstyring, økonomi og administration mv. Hertil kommer, at vi med dygtige medarbejdere i en særlig niche virksomhed opretholder et personligt ansvar i alle led.

Sodemann Industrifjedre A/S vil til stadighed være den foretrukne og bedste leverandør af standardfjedre. Derfor gennemfører Sodemann Industrifjedre A/S løbende forbedringer og optimeringer der hele tiden sørger for at vi overholder høje interne krav. Sodemann Industrifjedre A/S imødeser gerne al konstruktiv kritik således at vi i dialog med kunderne altid er i stand til at opfylde flest mulige eksterne krav fra vores kunder.


Miljø politik

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S er en handelsvirksomhed med kontor og lager - ingen produktion. En sund drift er grundlæggende baseret på at der anvendes sund fornuft på alle områder, dette er selvfølgelig også gældende ved miljø spørgsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på at beskytte vores fælles miljø bedst muligt. Vi har intet med farlige kemikalier og andre farlige produkter at gøre. Vi sorterer affald som plast – metal – glas – pap mm. Al affald bortskaffes i sorteret form på nær genbrugsstationer. Vi følger alle regler på genbrugsstationerne så vi derved sikre os at miljø krav overholdes. Hvis kunder er i tvivl om hvordan udtjente varer købt hos os skal bortskaffes, er kunden altid velkommen til at sende varer til os, og vi vil bortskaffe skrot på korrekt vis.


REACH Direktiv EU´s kemikalielov.

Download pdfREACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forslaget har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt. Der er i vores produkter ikke anvendt kemikalier der optræder på REACH direktivets kandidatliste over skadelige stoffer med en koncentration over 0,1 vægtprocent. Vores produkter indeholder ingen kemikalier eller farlige stoffer, og der anvendes kun alm. olier og smøremidler mm. til produktion af fjedre.

SVHC.

Der er ikke anvendt kemikalier fra SVHC-listen i vores produkter. 

SVHC er en liste med en række stoffer, som er særllgt farlige, klassificeret særskilt under REACH (Substances of Very High Concern =  SVHC). Listen (opdateret 28/6-18) kan ses her.    


RoHS Direktiv.

Download pdfRoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC, Direktivet er ikke en lov men en forordning, som lægger restriktioner på seks farlige stoffer/ materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr. Direktivet er tæt forbundet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, som målsætter indsamling og/ eller genbrug/ bortskaffelse af elektroniske og elektriske komponenter/ materialer. Dette tiltag er taget for at løse de stigende problemer i forbindelse med forurening af vore omgivelser.

RoHS bliver ofte refereret til som det bly-fri direktiv, men omfatter, i alt, restriktiv brug af seks stoffer som her angivet: Bly – Kviksølv – Cadmium -Crom VI - PBB - Polybrominat biphenyl, bromeret flammehæmmer - PBDE – polybrominat diphenyl æter, bromeret flammehæmmer.

RoHS 2

Fem år efter tilblivelsen af RoHS, blev der af EU parlimentet - d. 8. juni 2011 - vedtaget et nyt direktiv kendt som RoHS2. RoHS2-direktivet er EU’s direktiv nr. 2011/65/EU. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på dansk, begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS2-direktivet forbyder brugen af følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som sælges i EU, fra 1. juli 2006: Bly – Cadmium – Kviksølv - Hexavalent chrom (chrom 6+) - Polybromerede biphenyler (PBB) – Polybromerede - diphenylethere (PBDE) Formålet med direktivet er at begrænse påvirkningen af mennesker og miljø, der sker dels ved brugen og dels ved bortskaffelsen af elektriske og elektroniske produkter.

RoHS 3

Der er tilføjet 4 nye stoffer til den oprindelige RoHS 2 liste. Den nye RoHS 3 liste der er gældende fra 22/7-2019 indeholder følgende stoffer:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Konklusion:

Efter vores bedste overbevisning indeholder Sodemann Industrifjedre A/S produkter ikke ovennævnte stoffer/ materialer og lever derfor op til RoHS, RoHS 2 og RoHS direktivet.


Sikring af arbejdsbetingelser.

Download pdfEfter vores undersøgelser og viden, får Sodemann Industrifjedre A/S ikke varer fra produktioner der ikke overholder sikre og gode arbejdsbetingelser for både administrativt og producerende personale. Sodemann Industrifjedre A/S accepterer ikke leverandører der anvender børnearbejde, udnytter arbejdskraft, benytter tvangsarbejde, arbejder imod gældende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav mm. Al produktion foregår efter gældende regler og efter respekt for medarbejdere. Såfremt disse forhold ikke overholdes vil Sodemann Industrifjedre A/S straks afbryde samarbejde.


CE Certifikater.

Download pdfDer findes ikke CE certifikater på produkterne i SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S produktprogram. Vores varer er ikke CE mærket idet ingen produkter indgår i CE grupper der kræver mærkning. Det er ikke relevant at CE mærke fjedre som en enkelt enhed.


 


Konfliktmineraler

Download pdfI 2010 underskrev præsident Obama loven Dodd-Frank Consumer Protection Act. Sektion 1502 i loven omhandler international handel med og brug af konfliktmineraler. Termen konfliktmineraler henviser til konfliktdiamanter eller bloddiamanter og refererer til råvarer, som stammer fra visse dele af verden, hvor der forekommer konflikter som følge af udvinding og handel med disse råvarer.
Der er gjort forskellige internationale indsatser med henblik på at reducere handlen med konfliktråvarer for at begrænse incitamentet til at udvinde og slås om dem. Dodd-Frank Reform and Consumer Protection-loven fra 2010 kræver, at producenter gennemgår deres forsyningskæder og indrapporterer brugen af konfliktmineraler.

De mest udvundne konfliktmineraler er cassiterit (til tin), wolframit (til tungsten), coltan (til tantalum) samt guld, som eksporteres fra forskellige lande gennem en række mellemmænd, inden de købes af multinationale elektronikvirksomheder. Disse mineraler er vigtige ved fremstillingen af forskellige elektroniske enheder.

For at sikre vores kunder at ingen af vores produkter er i modstrid med Dodd-Frank Reform-loven eller indeholder konfliktmineraler generelt, erklærer vi hermed, at:

INGEN af SODEMANN Industrifjedre A/S' produkter indeholder de ovennævnte råvarer.


Code of Conduct

Download pdfCode of Conduct (COC) er en virksomheds retningslinjer for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt hvilke krav man stiller internt og eksternt til arbejdets sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Interne forhold:
Sodemann Industrifjedre A/S sigter mod at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø. Medarbejdere med fysisk og psykisk overskud er gladere medarbejdere, der yder en bedre indsats til glæde for både medarbejdere og virksomhed. Vi er en forholdsvis uformel organisation, og vi bekymrer os om hinanden og adresserer problemer. Groft sprogbrug, racistiske udbrud, diskriminering på alle måder, voldelig adfærd og lignende vil på ingen måde blive accepteret.

Sodemann Industrifjedre A/S er en virksomhed, der bliver drevet efter sunde og empatiske principper. Alle medarbejdere skal være ærlige, troværdige og dedikerede, således at vores interne samarbejde og eksterne samarbejde med kunder og leverandører altid er baseret på disse vigtige værdinormer.

Sodemann Industrifjedre A/S bestræber sig altid på at overholde sikre og gode arbejdsbetingelser for både kontor- og lagerpersonale. Sodemann Industrifjedre A/S accepterer ikke børnearbejde, udnyttelse af arbejdskraft, tvangsarbejde, arbejde imod gældende lovkrav og diskrimination. Sodemann Industrifjedre A/S respekterer miljøkrav mm. Al daglig drift foregår efter gældende regler og efter respekt for medarbejderne.

Eksterne forhold:
Ifølge vores undersøgelser og viden får Sodemann Industrifjedre A/S ikke varer fra produktioner, der ikke overholder sikre og gode arbejdsbetingelser for både administrativt og producerende personale. Sodemann Industrifjedre A/S accepterer ikke leverandører, der anvender børnearbejde, udnytter arbejdskraft, benytter tvangsarbejde, arbejder imod gældende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav mm. Al produktion foregår efter gældende regler og i respekt for medarbejderne. Såfremt disse forhold ikke overholdes, vil Sodemann Industrifjedre A/S straks afbryde samarbejdet.


Langtidsleverandørerklæring

Download pdfKlik på pdf-logoet for at downloade en long term declaration gældende til d. 31.12.2019

Ophavsret © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.